Jeśli chcą Państwo uzyskać tytuł:

Certyfikowany Specjalista poziomu 1, 2, 3, 4 Programu MNRI®

Specjalista w Programach MNRI®

Instruktor w Programach MNRI®

zapraszam do zapoznania się z poniższym schematem. Pomoże to Państwu zrozumieć w jak łatwy i przystępny dla każdego sposób można uzyskać każdy tytuł krok po kroku. Ponadto znajdziecie Państwo poniżej w pytaniach i odpowiedziach wszystkie najważniejsze informacje.
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania proszę o kontakt z koordynatorem ds. edukacji Teresą Busz za pośrednictwem e-mail teresa.busz@masgu.com lub telefonicznie 507 157 459. Udzieli ona Państwu wyczerpującej informacji dotyczącej poziomów edukacji MNRI®.

Certyfikowany Specjalista Terapii Neurotaktylnej

Teoria – ukończenie kursów

Terapia NeuroTaktylna

Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych I i II

IPET Neurotaktylna Terapia

Dodatkowe dwa kursy, do wyboru: Dzieci z wyzwaniami, a integracja odruchów lub Odruchy narodzin lub Archetypy Rozwoju Ruchowego

EGZAMIN z Terapii Neurotaktylnej

Praktyka

Raport – wymagane video z prowadzenia terapii taktylnej jako superwizja Instruktora.

Obserwacje w trakcie 88 godzin klinicznych, ukończone dwoma egzaminami. Odpłatne.

Praca podczas dwóch turnusów rehabilitacyjnych zakończona dwoma egzaminami. Płatne wynagrodzenie

Certyfikowany Specjalista Archetypów Rozwoju Ruchowego

Teoria – ukończenie kursów

Terapia NeuroTaktylna

Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych cz. I i II

IPET Archetypy Rozwoju Ruchowego

Dodatkowe dwa kursy, do wyboru: Odruchy stałe lub Odruchy ustno-twarzowe lub Odruchy wzrokowo-słuchowe lub Repatterning i Integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych lub Odruchy narodzin

EGZAMIN z Archetypów

Praktyka

Raport – wymagane video z prowadzenia archetypów rozwoju ruchowego jako superwizja Instruktora.

Obserwacje w trakcie 88 godzin klinicznych, ukończone dwoma egzaminami. Odpłatne.

Praca podczas dwóch turnusów rehabilitacyjnych zakończona dwoma egzaminami. Płatne wynagrodzenie.

Praca studium przypadku

Certyfikowany Specjalista Repatterningu i Integracji Schematów Odruchów

Teoria – ukończenie kursów

Terapia NeuroTaktylna

Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych cz. I i II

IPET Repatterning i Integracja Odruchów

Dodatkowe dwa kursy, do wyboru: Odruchy kończyn górnych, a umiejętności lub Integracja odruchów, a uczenie się lub Prioprioceptywna i poznawcza integracja odruchów lub Neurostrukturalna Integracja Odruchów 

EGZAMIN z Repatterning i Integracja Odruchów =30 odruchów

Praktyka

Raport – wymagane video z prowadzenia Repatterning Odruchów tj.: Odruch Babińskiego, Odruch grzbietowy Galanta, Odruch Chwytny rąk jako superwizja Instruktora

Obserwacje w trakcie 88 godzin klinicznych, ukończone dwoma egzaminami. Odpłatne

Praca podczas dwóch turnusów rehabilitacyjnych zakończona dwoma egzaminami. Płatne wynagrodzenie

Praca studium przypadku.

Trzygodzinne warsztaty wprowadzające – prezentacje tematyczne

Certyfikowany Specjalista Neurostrukturalnej Integracji Odruchów

Teoria – ukończenie kursów

Terapia NeuroTaktylna

Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych cz. I i II

IPET Neurostrukturalna Integracja Odruchów

Dodatkowe dwa kursy, do wyboru: Odruchy kończyn górnych, a umiejnosci lub Integracja odruchów, a uczenie się lub Prioprioceptywna i poznawcza integracja odruchów lub Hormony stresu a odruchy lub Basal Ganglia – jadro podstawne lub Odruchy w wodzie lub Odruchy oddychania lub Neurosensomotoryczne punkty lub PTSD lub  Diagnozowanie 7 poziomów lub Zaawansowane Odruchy

EGZAMIN z Terapii Neurostrukturalnej Integracji Odruchów

Praktyka

Raport – wymagane video z terapii NeuroStrukturalnej Integracji Odruchów jako superwizja Instruktora.

Obserwacje w trakcie 88 godzin klinicznych, ukończone dwoma egzaminami.  Odpłatne.

Praca podczas dwóch turnusów rehabilitacyjnych zakończona dwoma egzaminami. Płatne wynagrodzenie

Trzygodzinne warsztaty wprowadzające – prezentacje tematyczne

Certyfikowany Specjalista BAZOWY MNRI®-zakończenie poziomu 4 edukacji wraz z wszystkimi egzaminami + ubezpieczenie

Teoria – ukończenie kursów

Ukończenie Poziomów 1, 2, 3, 4

Zdobywanie nowej wiedzy i nowych umiejętności podczas kursów MNRI®: Kursy: Odruchy kończyn górnych, a umiejętności/ Integracja odruchów, a uczenie się/ Prioprioceptywna i poznawcza integracja odruchów/ Hormony stresu, a odruchy/ Basal Ganglia – jadro podstawne/ Odruchy w wodzie/ Odruchy oddychania/ Neurosensomotoryczne punkty/ PTSD / Diagnozowanie 7 poziomów/ Zaawansowane Odruchy / Inne

Praktyka

Praca na turnusach rehabilitacyjnych.

Trzygodzinne warsztaty wprowadzające – prezentacje tematyczne.

MNRI® Mini Kliniki – wymagana umowa z LLC

Certyfikowany Instruktor w Programach  MNRI®- Tylko na Zaproszenie

Teoria

Tytuł Certyfikowany Specjalista Bazowy w Programach MNRI®

Przedstawienie rekomendacji co najmniej dwóch podmiotów współpracujących z daną osobą, potwierdzających jej kompetencje terapeutyczno- rehabilitacyjno- edukacyjne oraz kwalifikacje do pełnienia funkcji Instruktora

Przedstawienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplomów, świadectw, potwierdzeń udziału w stażach, dorobku badawczego, zawodowego bądź wydawniczego)

Praktyka

MNRI® Domowy Serwis – wymagana umowa z LLC

Prowadzenie MNRI® kursów i szkoleń – wymagana umowa z LLC

Prowadzenie dwu dniowych szkoleń dla rodziców-MNRI®

Zaawansowane seminaria szkoleniowe MNRI®

Recertyfikacja w systemie edukacji w Metodzie dr S. Masgutovej – jest wymaganą formą kształcenia w Programach MNRI®, by lepiej zrozumieć i podnieść jakość swojej pracy z technikami Programów Metody MNRI®.

Szkolenie przypominające  „Recertyfikacja ma na celu uzupełnienie i utrwalenia wiadomości oraz doskonalenie nabytych już umiejętności rehabilitacyjno-terapeutycznych poznanych technik
i Programów MNRI®.


Szkolenie przypominające „Recertyfikacja skierowane jest do:

1. Każdego, kto zapoznał się z Programami Metody dr S. Masgutovej, uczestniczył w danym kursie oraz nie upłynął mu 3-letni okres od otrzymania zaświadczenia o ukończeniu danego kursu
i chce powtórzyć kurs/ szkolenie.

oraz wymagana jest dla

2. Każdego Specjalisty Bazowego w Programach MNRI® w okresach co trzy lata od ukończeniu poziomu „Bazowego Specjalisty MNRI®”.
Wyborem Każdego Specjalisty MNRI® może być jeden nowy 3-dniowy kurs lub szkolenie, albo jeden z już odbytych kursów/szkoleń w przeszłości, który można wybierać jako kurs do „Recertyfikacji”.

Każda osoba (1),(2), która bierze udział w KURSIE-szkoleniu recertyfikacyjnym – otrzymuje dokument identyczny, jakby skończyła pełny kurs/ szkolenie.


WYTYCZNE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA KURS/ szkolenie

  1. Cena kursu/ szkolenia Recertyfikacja to 60% kwoty bazowej kursu/ szkolenia.

Szczegółowe dane dotyczą̨ce formy dokonania wpłaty, jej wysokości zostaną przesłane drogą elektroniczną/e-mail na adres uczestnika wysyłającego formularz zgłoszeniowy.

  1. Cena kursu Recertyfikacja obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, zaświadczenie ukończenia/uczestnictwa w kursie, zorganizowanego przez Polski Międzynarodowy Instytut dr. S. Masgutovej, z siedzibą w Warszawie.
  2. Po upływie 3 lat od otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu MNRI® obowiązuje 100% płatności za udział w kursie tego samego Programu Metody MNRI® dr S. Masgutovej.
  3. Udział w nowym kursie dla Specjalisty Bazowego w Programach MNRI® dotyczy kwoty 100% płatności.
  4. Zaświadczenie ukończenia/uczestnictwa w kursie, nie zmienia zaświadczeń/certyfikatów Instytutu w USA i wymaga udziału/edukacji w ramach kursów zorganizowanych przez Svetlana Masgutova Educational Institute, LLC USA. By uzyskać zaświadczenie/ certyfikat Instytutu Svetlana Masgutova Educational Institute, LLC USA należy dokonać dodatkowej opłaty wyrównującej opłatę kursu w Svetlana Masgutova Educational Institute, LLC USA.
  5. Nie przewidujemy trybu „przypominającego” o Recertyfikacji kursu Programu.

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Szkolenie bazowe to szkolenie podstawowe obejmujące 3 moduły tematyczne z zakresu terapii taktylnej i integracji odruchów posturalnych i dynamicznych, realizowane w wymiarze co najmniej 70 godzin wykładowych i praktycznych:

Terapia Taktylna MNRI®-18 godz.

Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych (część 1)-27 godz.

Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych (część 2)-27 godz.

*Listę dostępnych szkoleń bazowych, uznawanych w MNRI®- znajdziecie Państwo w zakładce „KURSY”.

Jako „szkolenia specjalizacyjne” rozumie się pakiet obowiązkowych kursów wybranych spośród poniższych

MNRI®: Archetypy rozwoju ruchowego-24 godz.
MNRI®: Repatterning i Integracja Odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych. 32 godz.
MNRI®: NeuroStructuralna Integracja Odruchów MNRI®-27 godz.
MNRI®: IPET Terapia Neurotaktylna – 32 godz.
MNRI®: IPET Archetypy Rozwoju Ruchowego-32 godz.
MNRI®: IPET Repatterning i Integracja Odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych. 27 + 27 godz.
MNRI®: IPET NeuroStructuralna Integracja Odruchów-32 godz.

*Terminarz szkoleń znajdziecie Państwo w zakładce „KURSY”

To forma doradztwa merytorycznego, w toku której kształtowane są praktyczne umiejętności terapeutyczne u przeszłego Specjalisty w Programach MNRI®.

Obserwacje są realizowane w różnych formach:

obserwacja pracy z dzieckiem/ klientem MNRI® – jest szczególną formą, w której dany specjalista uczący się w Programach MNRI® biernie uczestniczy w działaniach terapeutycznych, tym samym generalizując swoją wiedzę o potrzebach dziecka/ dorosłego i jego sytuacji terapeutycznej.
analiza materiału filmowego– kiedy Instruktor i dany specjalista uczący się w Programach MNRI®  ogląda nagraną sesję pracy z dzieckiem i dokonuje jej wspólnej analizy,
praca nad dokumentacją– w której Instruktor analizuje i omawia wraz z danym specjalista uczącym się w Programach MNRI®, bądź opisuje zakres koniecznych zmian w prowadzonej dokumentacji
omówienie– czas, w który dany specjalista uczący się w Programach MNRI® i Instruktor rozmawiają i analizują przebieg zajęć terapeutycznych i możliwe zmiany w ich organizacji,

Wybór Instruktora jest wolnym wyborem danego specjalisty uczącego się w Programach MNRI®, z oczywistym zastrzeżeniem, że honorowane przez MNRI® są wyłącznie obserwacje prowadzone są u osób z listy Specjalistów Bazowych w Programach MNRI® i Instruktorów MNRI®.

Cena obserwacji pracy z dzieckiem, klientem MNRI® ( omówienia, pracy nad dokumentacją, analiza materiału filmowego) to kwota 180,00 zł PLN brutto za dzień (do 8 godzin dziennie)

Szczegółowe zasady współpracy ustalają Instruktor w Programach MNRI® i Specjalista uczący się w Programach MNRI®, podczas pierwszego spotkania, spisując obustronnie obowiązujący kontrakt.

Obserwacje trwają 88 godzin klinicznych, ukończone dwoma egzaminami. 44 godziny powinny być zrealizowane w sposób ciągły tj. minimum 5 dni pod rząd, w tym:

  • 33 godziny terapii taktylnej lub archetypów lub repatterning odruchów lub terapii neurostrukturalnej, w zależności od poziomu specjalisty
  • 10 godzin terapie mieszane
  • 1 godzina obserwacji podczas diagnozy odruchów z dr S. Masgutova

*Istnieje możliwość realizowania godzin klinicznych w ośrodkach współpracujących z MNRI®

Jako „Ośrodki współpracujące MNRI®” rozumie się gabinety, studia, które związane są z Międzynarodowym Instytutem Dr S. Masgutovej na terenie Polski umową pozwalającą na organizowanie praktyk i staży zawodowych dla uczestników szkoleń MNRI®.

Cykl szkolenia może zostać zrealizowany w okresie 2-3 lat i więcej. Czas trwania zależy od wybranej ścieżki kształcenia oraz intensywności realizowanych przez specjalistę działań.

Egzamin to obiektywna ocena poziomu wiedzy z technik MNRI®, wykonana przez egzaminatorów-Instruktorów w Programach MNRI® lub osoby wyznaczonej przez Dr S. Masgutovą. Cena godziny pracy egzaminacyjnej  to kwota 150 zł stawki za godzinę pracy. Wymogiem formalnym, niezbędnym do uzyskania tytułu jest osiągnięcie łącznego wyniku na poziomie co najmniej 4,0. Każdy egzamin można powtórzyć, by uzyskać wynik 5,0. Co trzy lata należy odbyć re certyfikację celem utrzymania tytułu Specjalisty w Programach MNRI®. Wyboru Instruktora przeprowadzającego egzamin dokonuje Dr S. Masgutova oraz koordynator ds. edukacji.