Przełomowa metoda MNRI®

MNRI® Archetypy Rozwoju Ruchowego

Ruchy archetypowe są najbardziej ogólnymi i całościowymi wzorami motorycznymi w naszym systemie ruchowym.
MNRI® Archetypy Rozwoju Ruchowego

Na czym polegają Archetypy rozwoju ruchowego?

MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego to biomechanika ruchu ciała ze świadomością kinestetyczną, która prowadzi do zrozumienia tego, co dzieje się w ciele:

 • odczuwanie ruchu,

 • identyfikacja podstawowych części ciała,

 • powiązania między nimi: środek ciała, peryferie ciała, przód i tył ciała, lewa i prawa strona, góra i dół, ruchy obrotowe, jednostronny i dwustronny zmysł ciała i ruchy naprzemienne,

co zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie układu sensomotorycznego i narządów ruchu, wpływa na zdolność skutecznego używania ruchów pierwotnych.

MNRI® Archetypy Rozwoju Ruchowego

Ruchy pierwotne

W każdym z nas, ruchy i odruchy pierwotne przejawiają się jako genetyczne „programy” ruchowe ludzkiego rozwoju.

Ruchy pierwotne tworzą układ sieci nerwowych i mielinizację, co determinuje dojrzewanie i działanie mózgu oraz skuteczne działanie całego układu „ciało-mózg”. Ruchy pierwotne są podstawą neuroplastyczności, czyli zdolności mózgu do ciągłej zmiany i ciągłego rozwoju w trakcie życia.

Czasami mózg rozwija się w inny sposób.

Kiedy to się zdarza, ruchy pierwotne wspierają tworzenie kompensacji koniecznych do ochrony, przetrwania i rozwoju umysłowego. W przypadkach deficytów w organizacji neuronalnej wspierają tworzenie pozytywnych kompensacji. Są konieczne dla ochrony i przetrwania.

Ruchy pierwotne mogą także posłużyć do odtworzenia i rozwoju umiejętności motorycznych i poznawczych.

MNRI® Archetypy Rozwoju Ruchowego

Cel programu MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego

Celem programu MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego jest aktywacja wrodzonych zasobów genetycznej pamięci motorycznej przejawiającej się przez pierwotne wzorce ruchowe.

W ten sposób integracja pierwotnych wzorców ruchowych wspiera rozwój umysłowy przez wszystkie rodzaje bodźców: zmysłowe, przedsionkowe, proprioceptywne, motoryczne, emocjonalne, umysłowe.

Te wzorce ruchowe są połączone ze wzorami odruchów i pomagają dzieciom i dorosłym w poprawie funkcjonowania mózgu w uczeniu się, koordynacji w zakresie stania, chodzenia, pełzania, tańca, koordynacji ruchowej.

W pierwotnym systemie motorycznym rozpoznajemy ruchy archetypowe, które definiujemy jako najbardziej globalne, fundamentalne i ogólne „konstrukcje” ruchowe decydujące o strategiach aktywności ruchowej.

Rozróżniamy kilka archetypowych wzorców ruchowych w rozwoju motorycznym:

 1. zginanie-prostowanie tułowia,

 2. rotacja kręgosłupa (ruch horyzontalny),

 3. prostowanie tułowia (ruch wertykalny),

 4. zginanie-prostowanie tułowia na boki (ruch na boki),

 5. homologiczny (bilateralny),

 6. homolateralny (ruch jednostronny),

 7. ruch naprzemienny (ruch kończyn po przeciwnych stronach ciała),

 8. ruchy intencjonalne (ukierunkowane na cel).

Każdy ruch archetypowy tworzy podstawę dla podobnej „konstrukcji” motorycznej różnych wzorców odruchów.

Dla przykładu, konstrukcja zginania-prostowania tułowia występuje we wzorcach odruchu Moro, Landau’a i Pereza. Chociaż te wzorce odruchów mają podobną strukturę motoryczną, mają różne biologiczne „zadania”.
MNRI® Archetypy Rozwoju Ruchowego

Rozwój motoryczny

„Historyczne” podejście do rozwoju motorycznego pozwala dogłębnie zrozumieć cechy genetyczne sfery motorycznej i daje podstawę do zaprojektowania procedury korygującej w przypadkach deficytów neuromotorycznych i niedojrzałości funkcji motorycznych i kognitywnych dzieci z trudnościami. Ułatwia przyszły rozwój tych funkcji.

Wszystkie archetypowe wzorce ruchowe w naszym programie są naturalnie zaprojektowane w ten sposób, aby rozwijały ruchy i możliwości ciała związane z grawitacją, uziemieniem, stabilnością i równowagą.

Z tego powodu pierwotna aktywność ruchowa jest nieodzowna dla rozwoju mózgowego i sensomotorycznego, który umożliwia późniejsze poruszanie się i uczenie się.

Pierwotne systemy motoryczne generują ruchy intencjonalne, które pomagają nam w osiągnięciu celu bądź realizacji zamiaru, a ruchy pierwotne wywierają dalszy wpływ na rozwój funkcji kognitywnych i procesów intelektualnych.

MNRI® Archetypy Rozwoju Ruchowego

Ukierunkowanie

Program MNRI® Archetypy Rozwoju Ruchowego powinno się wykonywać codziennie.
Ludzie w każdym wieku, niezależnie od ich stanu fizycznego, umysłowego mogą czerpać korzyści ze stosowania tego programu.
W pierwotnym układzie motorycznym ruch archetypowy definiujemy jako najbardziej globalną i ogólną motoryczną “konstrukcję” determinującą strategie motorycznej oraz sensoryczno-poznawczej aktywności.
Program skierowany jest dla wszystkich, a szczególności dla dzieci zaburzeniami:
Porażenia mózgowego
Autyzmu
Nadpobudliwości psychoruchowej
Depresji i zespole pourazowym
Zespołów genetycznych
Trudności w nauce
Zaburzeń regulacji emocjonalnej (agresja)
Występowania lęków i fobii
Opóźnienia rozwoju psychomotorycznego
Zaburzenia koordynacji
Stymulacja naturalnych zasobów dla rozwoju i dojrzewania odruchów, nawyków i umiejętności
Wspieranie i wzmacnianie fundamentów rozwoju neurofizjologicznego
Stymulacja całościowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego

Program MNRI®

Program MNRI® został opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Svetlanę Masgutovą, na bazie jej wieloletniego doświadczenia w pracy terapeutycznej na całym świecie.
Metoda MNRI®

Pozostałe terapie MNRI®

Wszystkie terapie składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.
Dane firmy
Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej Sp. z o.o.
 • KRS: 0000260125
 • NIP: 5222814987
 • REGON: 140591478
© 2023 Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej All Rights Reserved