Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

MNRI® Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych jest częścią programu dr S. Masgutovej „Neurosensory and Motor Reflex Integration”.

Koncepcja integracji odruchów wzrokowo-słuchowych

Niezwykle ważna jest kontrola, koordynacja i integracja drobnych układów mięśniowych, które umożliwiają nam korzystanie z naszych oczu, uszu, warg, języka i szczęki. Duże mięśnie, kierują ruchem i postawą, maleńkie mięśnie na naszych twarzach i wewnątrz głowy mają bardzo ważne funkcje neuro-rozwojowe i ochronne.

W wieku niemowlęcym nasze przetrwanie zależy od umiejętności ssania, połykania i oddychania. Mobilność twarzy małego dziecka pozwala mu wyrażać silne uczucia na długo zanim zdobędzie „język”.

Zwykle, gdy myślimy o doskonałej integracji motoryki, wyróżniamy pisanie, czytanie i umiejętności manualne. Jednak na cały rozwój wpływa praca małych mięśni w oczach i wewnętrzne uszy, które pomagają nam wykrywać wizualne i dźwiękowe oznaki zagrożenia. Gdy warunki są bezpieczne, używamy ich celowo, aby skupić naszą uwagę i przetwarzać złożone informacje.

MNRI® Techniki ustno-twarzowe i wzrokowo-słuchowe działają dla konwergencji / dywergencji rozbieżności/ zbieżności, wodzenia wzroku w płaszczyźnie horyzontalnej, pracy odruchu wzrokowo-przedsionkowego, optokinetycznego, jak również dla ssania, połykania i innych działań odruchowych.

Zadanie programu

Program MNRI® Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych przeznaczony jest dla osób z wyzwaniami w rozwoju psychoruchowym w celu optymalizacji ich funkcjonowania, zarówno fizycznego jak i psychicznego.

Zadaniem programu jest wspieranie procesu integracji odruchów w ramach połączenia pracy układu sensorycznego, motorycznego i funkcjonowania mózgu dla zabezpieczenia jak najlepszych fizjologicznych podstaw prawidłowego ogólnego rozwoju.

Cel pracy terapeutycznej

Celem pracy terapeutycznej MNRI jest uruchamianie naturalnych mechanizmów funkcjonowania widzenia i słuchania w celu optymalizacji ich rozwoju i uczenia się.

Program wspiera dojrzewanie złożonych wzorców motorycznych odruchów niezbędnych do zaawansowanego przetwarzania sensorycznego, komunikacji i poznania, w tym czytania i pisania.

Założenia programu

Założenia programu MNRI® Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych:

 • Zdiagnozowanie stanu rozwoju nawyków i umiejętności dziecka związanych z funkcjami widzenia i słuchania,
 • Zkreowanie procedury terapii ukierunkowanej na wsparcie dalszego skutecznego rozwoju schematu odruchu (np. śledzenia oczami w poziomie),
 • Zintegracja odruchu z wyższymi kontrolowanymi funkcjami (śledzenie oczami w poziomie od lewej strony do prawej dla umiejętności czytania),
 • Zzwiększanie skupienia i rozszerzenie pola widzenia,
 • Zusprawnianie pracy w polu środkowym: wzrokowym i słuchowym,
 • Zoptymalizacja pracy koordynacji wzroku i słuchu (wzrok-słuch, słuch-wzrok),
 • Zintegracja odruchów wzrokowych i słuchowych z dużą i precyzyjną motoryką,
 • Zaktywizacja funkcji mózgu kontrolujących pracę wzrokową i słuchową,
 • Zaktywizacja dynamiki przechodzenia od widzenia obuocznego do widzenia jednoocznego,
 • Zaktywizacja schematów odruchów wzrokowych: wodzenie oczami, zbieżność oczu, skupienie wzrokowe, stabilność oczu, widzenia jednoocznego, widzenia obuocznego i innych,
 • Zaktywizacja koordynacji układów: wzrokowego, słuchowego i proprioceptywnego.

Ukierunkowanie

Techniki programowe MNRI® Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych są stosowane z dużym powodzeniem u dzieci doświadczających różnych wyzwań neurorozwojowych i zalecane są w przypadkach:

 • Zporażenia mózgowego,
 • Zautyzmu,
 • Znadpobudliwości psychoruchowej,
 • Zzespołów genetycznych,
 • Ztrudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, problemy z czytaniem),
 • Zopóźnienia rozwoju psychomotorycznego,
 • Zzaburzonego rozwoju mowy.
Z

Uruchamianie naturalnych mechanizmów funkcjonowania widzenia i słuchania

Z

Aktywizacji procesów koordynacji wzrokowo-słuchowej

Z

Optymalizacja ich rozwoju i uczenia się

Program MNRI®

Program MNRI® został opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Svetlanę Masgutovą, na bazie jej wieloletniego doświadczenia w pracy terapeutycznej na całym świecie.

Pozostałe terapie MNRI®

Wszystkie terapie składają się na cały program MNRI®. Terapie uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta.

Terapia MNRI®

Terapia Neurotaktylna

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Archetypy Rozwoju Ruchowego

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Neurostrukturalna Integracja Schematów Odruchów

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

Czytaj więcej

Terapia MNRI®

Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych

Czytaj więcej

MNRI® - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej