Klauzula informacyjna

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Obowiązek informacyjny dla uczestników szkolenia MNRI® na podstawie artykułu 13 RODO.

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Międzynarodowy Instytut Dr Svetlany Masgutovej spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Leśnej 1 (dalej ,,Instytut’’ albo ,,Spółka’’).

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Proszę napisać do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych.

Oto jego dane kontaktowe: Elżbieta Masgutow, adres e-mail: elzbieta.masgutow@masgu.com; adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Międzynarodowy Instytut Dr Svetlany Masgutovej sp. z o.o., ul. Leśna 1, 02-840 Warszawa

3. Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je w związku z wypełnianiem przez Państwa Formularza Zgłoszeniowego.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Międzynarodowy Instytutu Dr Svetlany Masgutovej sp. z o.o.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, w celach:

  • informacyjnych dotyczących nowych terminów szkoleń MNRI®
  • realizacji poziomów edukacji MNRI®
  • kontroli osób wykorzystujących się metodę MNRI®
  • ewentualnego wydania duplikatu w razie zgubienia certyfikatu

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

5. Jakie muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Państwa danych osobowych wyszczególnionych w Formularzu Zgłoszeniowym.

6. Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Instytutu w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, w tym prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane osobowe uczestników szkolenia przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia żądania przez uczestników szkolenia ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia, chyba że przepisy obowiązującego prawa pozwalają administratorowi na ich dalsze przetwarzanie.

W przypadku wyrażenia przez uczestników szkolenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, uczestnicy mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jednakże brak możliwości przetwarzania danych osobowych przez administratora wiązać się będzie z brakiem możliwości otrzymywania informacji dotyczących nowych terminów szkoleń MNRI®, realizacji poziomów edukacji MNRI® oraz ewentualnego wydania duplikatu w razie zgubienia certyfikatu.

Uczestnicy szkolenia mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. W jakich sytuacjach mogą Państwo się sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

  • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Proszę pamiętać, że z prawa sprzeciwu mogą Państwo skorzystać od 25 maja 2018 roku.

8. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Odbiorcą danych osobowych uczestników szkoleń są pracownicy i współadministratorzy.

9. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Po ukończeniu edukacji metodą MNRI®, przechowujemy Państwa dane osobowe w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z zasadami zawartymi w kodeksie etycznym
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom
  • statystycznych i archiwizacyjnych
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia procesu edukacji metodą MNRI®

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów edukacji metodą MNRI®, przez okres jej trwania lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Instytut zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

MNRI® - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej