Kluczowe Zasady Naszych Szkoleń

Regulamin szkoleń MNRI®

Regulamin

Organizator

 1. Organizatorem szkolenia jest Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-840) przy ulicy Leśna 1, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000260125, NIP 7252036863. 

Szkolenia

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem https://masgu.com/kalendarz-kursow/
 2. Oferta szkoleniowa określa: temat, program, cenę szkolenia, termin oraz miejsce szkolenia.
 3. Uczestnik szkolenia – terapeuta, rehabilitant, fizjoterapeuta, logopeda, psycholog, nauczyciel, masażysta, rodzic, osoba pracująca nad wspomaganiem rozwoju.
 4. Zamawiający – osoba fizyczna lub osoba prawna.

Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez Zamawiającego zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora znajdującego się pod adresem https://masgu.com/formularz-zgloszeniowy nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora). 
 2. Zgłoszenie wypełniane jest przez Zamawiającego, a po wydrukowaniu i podpisaniu przez osoby upoważnione przez Zamawiającego do zaciągania zobowiązań finansowych, przesyłane pocztą elektroniczną na adres mail [email protected]. Dopuszcza się stosowanie podpisu elektronicznego. Po upływie terminu określonego powyżej, zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem warunków uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Umowa zawierana jest poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza, który jest dostępny na stronie Organizatora. Podpisanie formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie. 
 4. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność. Zgłoszeniem nazywamy przysłanie na adres e-mail Organizatora formularza, o którym mowa w puncie 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia.
 5. Najpóźniej na 20 dni roboczych przez terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia. 

Ceny szkoleń i warunki płatności

 1. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich
 2. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie.
 3. Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz wystawionej po zakończeniu szkolenia faktury VAT. 
 4. Faktura VAT zostaje wystawiona i przekazana Uczestnikom na zakończenie szkolenia lub przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia. Płatność powinna nastąpić w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Za termin płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora należną kwotą. 

Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy

 1. Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane w formie poczty elektronicznej do Organizatora.
 2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcie udziału w szkoleniu, Organizator dokona zwrotu wpłaconej kwoty pomniejszonej o poniesione koszty związane z przygotowaniem materiałów i zaświadczenia dla Zamawiającego.

Zmiany terminu szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zamawiającego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na trzy dni robocze przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej przedpłaty, bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.
 4. Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie, aż do chwili jego rozpoczęcia. Zmiana powinna nastąpić w takiej samej formie, jak zgłoszenie. 

Reklamacje

 1. Zamawiający może dokonać reklamacji składając Organizatorowi oświadczenie w formie listu poleconego, lub poczty elektronicznej, w okresie 30 dni od daty zakończenia szkolenia. 

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator. 
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 roku, Organizator przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesu edukacji metodą MNRI®.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Obowiązywanie i zmiany regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.07.2018 roku.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://masgu.com/regulamin-szkolen/
 3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.
Dane firmy
Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej Sp. z o.o.
 • KRS: 0000260125
 • NIP: 5222814987
 • REGON: 140591478
© 2023 Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej All Rights Reserved